سنگ شکن

مقدمه:عملیات خردکردن موادازابعاداولیه خارج شده ازمعدن تا به دست آوردن ابعادمناسب برای ورود به آسیاها توسط سنگ شکن صورت می گیرد.تعدادمراحل سنگ شکنی بسته به ابعاداولیه ممکن است به 3یا4 مرحله برسید.باتوجه تنوع معیارهای موجود برای انتخاب هرسنگ شکن انتخاب سنگ شکن مناسب بدون استفاده از یکی ازروش های تصمیم گیری چندمعیاره مشکل است.با بررسی منابع علمی موجودانتخاب سنگ شکن اولیه مناسب درایران تنها با بهره گیری ازروش تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی ودرکارخانه سیمان شاهرود انجام شده است.باتوجه به حوزه کاربری سنگ شکن دراین مطالعه موردی(کارخانه سیمان)،گزینه های خردکننده سرعت پایین وخردکننده نواری درنظرگرفته نشده اند.علاوه براین قابلیت،استفاده ازسنگ شکندرفعالیت های زیرزمینی،قابلیت تحرک سنگ شکن وقابلیت استفاده ازسنگ شکن برای خردایش مواد حاوی رس،که سه معیارمهم درانتخاب یک سنگ شکن اولیه هستند،نیزدرنظرگرفته نشده است.دراین تحقیق، سنگ شکن های ژیراتوری،فکی بابازوی ساده،فکی بابازوی مضاعف،استوانه ای سرعت بالا،خردکننده سرعت پایین،سنگ شکن ضربه ای،چکشی وخردکننده نواری به عنوان گزینه ها ومعیارهای ظرفیت،اندازه خوراک ورودی،اندازه محصول خروجی،اندیس سایش سنگ،مقاومت فشار ماده معدنی،قابلیت تحرک،قابلیت استفاده درمعادن زیرزمینی وقابلیت استفاده ازسنگ شکن برای مصالح حاوی رس،به عنوان معیارهای ارزیابی درانتخاب سنگ شکن اولیه درنظرگرفته شده اند،سپس بااستفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره الکتر،به انتخاب سنگ شکن اولیه مناسب پرداخته شده است.